กิจกรรม PSUxKMUTT Bootcamp ครั้งที่ 1/2565

กิจกรรม PSUxKMUTT Bootcamp ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้จัดกิจกรรม PSUxKMUTT Bootcamp ครั้งที่ 1/2565 ภายใต้โครงการงานร่วมศาสตร์ สร้างวิจัย นวัตกรรม ปีที่ 2 ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (PSU x KMUTT: Multidisciplinary Research & Innovation Project) ณ โรงแรม เดอะเบด เว เคชั่น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา

กิจกรรม PSUxKMUTT Bootcamp ครั้งที่ 1/2565

ทั้งนี้ คณะเดินทางได้เข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (Southern Thailand Science Park) นอกจากนี้นักวิจัยยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกาณ์งานวิจัยและความเชี่ยวชาญผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การร่วมระบุและพัฒนาร่างข้อเสนอโครงการที่สร้างผลกระทบเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร

กิจกรรม PSUxKMUTT Bootcamp ครั้งที่ 1/2565

จากกิจกรรมในครั้งนี้ นักวิจัยทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพัฒนา Concept Idea ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นก้าวต่อไปในการพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการที่จะผสานองค์ความรู้เพื่อจะสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพต่อไป
ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.