การสรรหานักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2565 [ปิดรับ 12 เม.ย. 65]

การสรรหานักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2565 [ปิดรับ 12 เม.ย. 65]

  • Post author:ripo_admin
  • Post published:2 February 2022
  • Post category:News

มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีนโยบายจะเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ผู้ซึ่งมีคุณูปการต่อประเทศชาติ โดยจะจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ และแสดงปาฐกถาเกียรติยศ ศาสราจารย์ นายแพทย์เฉลิม พรมมาส ในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30

โดยปีนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้เปิดรับการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือก พร้อมจัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ panadda.d@dmsc.mail.go.th โดยจะปิดรับการเสนอชื่อในวันที่ 12 เมษายน 2565

บันทึกข้อความ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: โทร. 0-2951-0000 ต่อ 99330, 99334

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.