สป.อว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปี 2565 [ปิดรับ 20 ธ.ค. 64]

สป.อว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปี 2565 [ปิดรับ 20 ธ.ค. 64]

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สป.อว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปี 2565 ภายใต้การสนับสนุนในกรอบวงเงิน 5,000,000 บาท/ชุดโครงการ หรือกรอบวงเงิน 1,000,000 บาท/โครงการเดี่ยว ซึ่งได้กำหนดกรอบการวิจัยเป็น 2 ระดับ ได้แก่ (1) การเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ และ (2) การสร้างนวัตกรรม จำนวน 8 กลุ่มเรื่อง ดังต่อไปนี้
1. การวิจัยและพัฒนาระบบอาวุธทหารบก
2. การวิจัยและพัฒนายานยนต์ทางบก
3. การวิจัยและพัฒนายานพาหนะทางน้ำและสะเทินน้ำสะเทินบก (In Land Water)
4. การวิจัยและพัฒนาด้านการบิน
5. การวิจัยและพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร
6. การวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรและอื่น ๆ
7. การวิจัยและพัฒนาด้านหลักการและหลักนิยม
8. การวิจัยด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากองทัพ

ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยต้องมีประเด็นการวิจัยภายใต้กรอบวิจัยที่กำหนด โดยสามารถ
จัดทำข้อเสนอเป็นชุดโครงการ (ต้องมีโครงการย่อยอย่างน้อย 2 โครงการ) หรือโครงการเดี่ยว หรือโครงการศึกษา
ความเป็นไปได้เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ (Feasibility Study, กรอบวงเงิน 500,000 บาท/โครงการ) ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 18 เดือน

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. จัดทำข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มของ สป.อว.
2. จัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหาร งานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)
3. จัดส่งข้อเสนอโครงการฉบับพิมพ์ (Hard Copy) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด และสำเนา 14 ชุด) พร้อมลงนามในข้อเสนอโครงการ (นักวิจัยทุกท่านต้องลงนามจริง) มาที่ สวนพ. เพื่อให้ สวนพ. ดำเนินการเสนออธิการบดีลงนามในข้อเสนอโครงการและจัดส่งไปยัง สป.อว. ต่อไป ภายในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564

ขอให้ผู้ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวและขอให้จัดส่งเอกสารมาที่ สวนพ.
ภายในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 โดย สวนพ. จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแหล่งทุน และจัดส่งไปยังแหล่งทุนต่อไป และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองการส่งข้อเสนอโครงการที่ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว

เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/folders/1Ty85hlpw4uHPihppa7k1mwZwAYghJzl8?usp=sharing

บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/11/65_สปอว_ประชาสัมพันธ์ยุทโธปกรณ์.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th

เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.