สกพอ. ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้งบบูรณาการ EEC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ปิดรับ 29 พ.ย. 64]

สกพอ. ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้งบบูรณาการ EEC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ปิดรับ 29 พ.ย. 64]

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ. หรือ EEC) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพงบบูรณาการ EEC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (project proposal) ภายใต้แผนงานบูรณาการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 “ต่อยอดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต อย่างบูรณาการและยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีตัวชี้วัด (1) มูลค่าการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ไม่น้อยกว่า 500,000 ลบ. และ (2) อัตราขยายตัวของ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 งบประมาณและระยะเวลาดำเนินการวิจัย พิจารณาภายใต้แผนการดำเนินงานและขอบเขตงานวิจัยที่ได้เสนอไป โดย สกพอ. มีกรอบการวิจัยหรือแนวทางวิจัย ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและระบบดิจิทัล
2. การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ
4. การพัฒนา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ลงทะเบียนในระบบ EEC-InP เพื่อยื่นส่งข้อเสนอโครงการ โดยขอให้ท่านดูตัวอย่างการกรอกเอกสารได้ตามเอกสารประกอบ
2. ระบบ EEC-InP จะส่งแบบฟอร์มคำขอฯ ให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยขอให้ท่านลงนามในเอกสารโดยใช้วิธี e-signature certificates ที่สามารถระบุและยืนยันตัวตนของผู้ลงนามได้
3.ยื่นส่งข้อเสนอโครงการเข้าสู่ระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการและไฟล์แบบฟอร์มขอใช้งานระบบสารสนเทศฯ EEP-InP โดยข้อเสนอโครงการของท่านต้องอยู่ในสถานะ University admin ภายในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564
4. สวนพ. จะดำเนินการเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อลงนามในแบบฟอร์มดังกล่าว และส่งให้ท่านเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอให้ผู้ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการดำเนินการตามขั้นตอนและระยะดังกล่าว และขอให้ท่านโปรดจัดส่งข้อเสนอโครงการและแบบฟอร์มขอใช้งานระบบสารสนเทศฯ EEP-InP เข้าสู่ระบบของแหล่งทุนภายในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/folders/1ujJDQaHBQs_0B78ZHRhX-8aei3VhkUZN?usp=sharing

บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/11/66_EECแผนงานปี-2566.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th

เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.