สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ ประจำปี 2565 [ปิดรับวันพุธที่ 24 พ.ย. 64]

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ ประจำปี 2565 [ปิดรับวันพุธที่ 24 พ.ย. 64]

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับงานวิจัย เผยแพร่องค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี ทั้งนี้ สทน. กำหนดเงื่อนไขผู้ขอรับการสนับสนุนดังนี้

1. ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องดำเนินการวิจัยร่วมกับนักวิจัยของ สทน. และเป็นโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์หรือรังสี

2. โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สทน. จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่จัดอยู่ในการจัดอันดับโดย Scimago Journal Rankings และจะต้องได้รับการตีพิมพ์ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากลงนามในสัญญารับทุน

3. สทน. ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการละ 50,000 บาท

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ ตามแบบฟอร์มของ สทน.

2. จัดส่งข้อเสนอเชิงหลักการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) โดยโครงการต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี/ผู้อำนวยการผ่านระบบ KIRIM และข้อเสนอเชิงหลักการต้องอยู่ในสถานะของUniversity Admin ภายในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. เพื่อ สวนพ. ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำหนังสือนำส่งข้อเสนอเชิงหลักการต่อไป

3. จัดส่งไฟล์หนังสือนำส่งและข้อเสนอเชิงหลักการไปยัง สทน. ทางอีเมล TINTtouniversity@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/folders/1En7xAEraEoYIHuTBT1dcVsx2jaLRJVl1

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th

เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

 

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.