สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย: ด้านสิ่งแวดล้อม [ปิดรับวันศุกร์ที่ 12 พ.ย. 64]

สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย: ด้านสิ่งแวดล้อม [ปิดรับวันศุกร์ที่ 12 พ.ย. 64]

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้โครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม (Research and Invention for Thai Innovation List Gap Fund) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยอาจารย์/นักวิจัย ที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนต้องมีความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งมีความสนใจขอรับการถ่ายทอดงานวิจัย หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของรัฐ ในช่วงการวิจัยต่อยอดผลงานที่มีต้นแบบระดับภาคสนาม (Field Prototype) หรือมีความพร้อมสำหรับการขยายผลไปสู่ผลิตภัณฑ์/บริการในระดับอุตสาหกรรมร่วมส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อรับทุนสนับสนุนสูงสุด 2,000,000 บาท โดยมุ่งเน้นกลุ่ม BCG (Bio/Circular/Green)
(1) โครงการที่เกี่ยวข้องกับการต้านภัยแล้ง
(2) โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของแหล่งทุน จำนวน 1 ชุด พร้อมลงนามในเอกสาร
2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) โดยคณบดี/ผู้อำนวยการ
ต้องอนุมัติโครงการในระบบ KIRIM และข้อเสนอโครงการต้องอยู่ในสถานะของ University Admin ภายในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น.

ขอให้ผู้ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยดำเนินการตามกำหนดการข้างต้นอย่างเคร่งครัด และโปรดดำเนินการจัดส่งข้อเสนอโครงการฉบับพิมพ์และเอกสารประกอบพร้อมลงนามให้ครบถ้วน จำนวน 1 ชุด มาที่ สวนพ. ภายในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. เพื่อให้ สวนพ. ดำเนินการจัดทำหนังสือนำส่งและจะจัดส่งไปยัง สวทช. ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองข้อเสนอโครงการที่ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

เอกสารประกอบ :https://drive.google.com/drive/folders/1HXwU0KxrxVanS4vz7vDRKyv-KSAS9iOX

บันทึกข้อความ : https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/11/64nstdainnov.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.