เปิดรับคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2566

เปิดรับคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

ระยะเวลาเปิดรับคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคมถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

และเปิดให้มหาวิทยาลัยยื่นคำของบประมาณด้าน ววน. โดยการรับข้อเสนอของ มจธ. ระหว่างวันที่ 11-25 ตุลาคม 2564

มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการยื่นรับคำของบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวโหลดเอกสาร FF2566 ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Sh9PqHEQhM-pc1HVqNac0HfOYBlgZVZD

เอกสารประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccPtiaNUyEEhj9dTwNKuuNUcliZAZk1vGWw9c9q_BVQQ5u8A/viewform ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 และสำหรับการส่งผ่านระบบ NRIIS ให้แล้วเสร็จภายใน 10 พฤศจิกายน 2564

ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร: กลุ่มงานส่งเสริมและบริการวิจัย โทร. 02-4709687 (ญาณี/วันนิสา), งานยุทธศาสตร์วิจัย โทร. 02-4709651 (ทิยดา/ศุภวัช/ขัตติยา/กัณฐิกา)

(Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.