ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการ IRTC และ Co-Research ประจำปีงบประมาณ 2565

ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการ IRTC และ Co-Research ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) และโครงการร่วมวิจัยกับเอกชน (Co-Research) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ พร้อมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของภาคเอกชน

รายละเอียดการส่งข้อเสนอโครงการ:
1. จัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มใบสมัครและข้อเสนอโครงการ ส่งมาที่สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft word) มาที่อีเมล laddawan.pot@gmail.com ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ลัดดาวัลย์ พจน์พรหมมณี โทรศัพท์: 02 470 73256 หรือ 064 775 5167
2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการในรูปแบบไฟล์ Word หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเพชรินทร์ เถื่อนแก้ว อีเมล: phetcharin.tue@mail.kmutt.ac.th โทรศัพท์: 02 470 7325-6 หรือ 063 960 7037

เอกสารประกอบ

1. Co research: https://drive.google.com/drive/folders/1Om6UJKSoh53Hg0Yu1pbGbmOP-ml_wbTy

2. IRTC: https://drive.google.com/drive/folders/1_e-Qmhf2Vu95ennc1_GQpKawa3VbPfKY

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ IRTC และ Co-Research ประจำปีงบประมาณ 2565

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.