กทปส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4

กทปส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประกาศกำหนดโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 4) ภายใต้วงเงินงบประมาณ 670,000,000 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) โดยเห็นชอบให้การสนับสนุนภารกิจด้านการกระจายเสียงโทรทัศน์เป็นจำนวนทั้งสิ้น 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นโครงการมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(2) และวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(3) รายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(2)
1. โครงการสร้างรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับต้นแบบด้วยเทคโนโลยี 5G เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเขตโบราณสถาน
2. โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดระดับของผลกระทบสำหรับบริการดิจิทัลในกิจการโทรคมนาคม (Impact Indicator for Digital Service in Telecommunications)
3. โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มการสื่อสารในสถานการณ์เกิดภัยพิบัติ
4. โครงการวิจัยคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของผู้ให้บริการในตลาดบริการโทรคมนาคม

โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(3)
1. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางดิจิทัลของผู้ใช้งาน และกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มของ กทปส.
2. ลงทะเบียน ตรวจสอบและรับรองว่าตัวเองมีคุณสมบัติตรงตามขอบเขตงาน (Term of Reference)และจัดส่งข้อเสนอโครงการในระบบของ กทปส. ที่ http://fpma.nbtc.go.th
3. จัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (kirim.kmutt.ac.th)
4.จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับพิมพ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมแนบเอกสารคำขอจากระบบของ กทปส. มาที่ สวนพ. ภายในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น.

เอกสารประกอบ :https://drive.google.com/drive/folders/17IYaTAN0nc-20wRoSq5didzAkpnhBR3d

ขอให้ผู้ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยดำเนินการตามกำหนดการข้างต้นอย่างเคร่งครัด และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองการข้อเสนอโครงการที่ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สวนพ. จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขประกาศของแหล่งทุน และมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดส่งไปยังแหล่งทุน ภายในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th

เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

กทปส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.