ประกาศรับข้อเสนอทุนนักวิจัยหลังปริญญาโท/หลังปริญญาเอก ภายใต้โครงการการบ่มเพาะนักวิจัยศักยภาพสูงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรับข้อเสนอทุนนักวิจัยหลังปริญญาโท/หลังปริญญาเอก ภายใต้โครงการการบ่มเพาะนักวิจัยศักยภาพสูงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอเชิญผู้ประสงค์ขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาโทและนักวิจัยหลังปริญญาเอกภายใต้โครงการการบ่มเพาะนักวิจัยศักยภาพสูงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ยื่นสมัครผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KMUTT Integrated System for Research and Innovation Management; KIRIM) (เว็บไซต์ https://kirim.kmutt.ac.th)

กรอบการวิจัย : กลุ่มการเกษตรและอาหาร (Agriculture and Food) กลุ่มวัสดุชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biomaterials and Biochemicals) และกลุ่มพลังงานและเคมีชีวภาพ (Bioenergy and Biofuel)

ช่วงเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

เอกสารประกอบทั้งหมดดาวโหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1uDWoYQihTLjHcOng3se-jQv1p1kXKAOB

ติดต่อสอบถามข้อมูล :
เกี่ยวกับการเสนอขอรับทุน
คุณญาณี นาแถมพลอย/คุณวันนิสา ไม้สูงดี โทร. 02-470-9687
งานยุทธศาสตร์วิจัย คุณทิยดา ปิยะวงษ์ณรัตน์/ คุณศุภวัช ปิ่นแก้ว โทร. 02-470-9651

เกี่ยวกับเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม
งานอุตสาหกรรมสัมพันธ์ คุณเพ็ญบุญญา บุณยเลขา โทร. 02-470-9625

เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

 

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาโท/หลังปริญญาเอก

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.