ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบ Online

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบ Online

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้มีประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ใน 4 มิติการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม และการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ โดยมีกำหนด เปิด-ปิด รับข้อเสนอระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 16 สิงหาคม 2564

เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาได้อย่างแท้จริงในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้จัด “การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอ KM” ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบุคลากรทางการวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอกิจกรรมการจัดความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ผ่านกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย (Research Zone : Special)

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 รูปแบบ Online ผ่าน ZOOM Cloud Meeting

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและดาวน์โหลดเอกสารได้ดัง link https://bit.ly/3kkeM5v

ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

เพื่อให้การอบรมเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดทำ Concept Note เพื่อรับข้อคิดเห็นจากวิทยากรในการพัฒนาเป็นข้อเสนอที่สมบูรณ์

ซึ่งการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
และ วช. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับ สมัครกรณีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวนก่อนวันที่กำหนดไว้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิจัย กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 519

การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอ KM

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.