ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor)  และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบัน ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยการพิจารณาทุนดังกล่าว มีรอบการพิจารณาปีละ 2 ครั้ง และสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 นั้น

สำหรับผู้ที่ขอรับทุนโปรดดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการเข้าระบบ KIRIM (kirim.kmutt.ac.th) พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

1. แบบสมัครขอรับทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ/ทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (สำหรับหน่วยงาน มจธ.)

2. Distinguished Visiting Professor / Visiting Professor Application Form (For Foreign Professor)

เพื่อให้ สวนพ. รวบรวมข้อเสนอโครงการ และนำเรื่องเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการวิจัยและนวัตกรรมพิจารณาการให้ทุนต่อไป

ช่วงเวลาการรับสมัคร : รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้-31 ส.ค. 2564 รอบที่ 2 ช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2565

พิจารณา : รอบที่ 1 ช่วงเดือน ก.ย. 2564 และรอบที่ 2 ช่วงเดือน มี.ค. 2565

เอกสารประกอบทั้งหมดดาวโหลดได้ที่ shorturl.at/bhEGO

หมายเหตุ ขอให้ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการเข้าระบบ KIRIM (kirim.kmutt.ac.th)
พิจารณาเฉพาะข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีสถานะในระบบอยู่ที่ University Admin เท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณวันนิสา ไม้สูงดี โทร. 02-470-9687 Email : wannisa.mai@mail.kmutt.ac.th

เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.