วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัย และเสริมสร้างเกียรติภูมิบุคลากรและหน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัย และเสริมสร้างเกียรติภูมิบุคลากรและหน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัย และเสริมสร้างเกียรติภูมิบุคลากรและหน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย
1. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
2. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง
3. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่
4. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอการวิจัยตามแบบฟอร์มของ วช.
2. จัดส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)

สวนพ. ขอให้ผู้ประสงค์นำส่งข้อเสนอการวิจัยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. เพื่อ สวนพ. ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเสนอผู้บริหารรับรองผ่านระบบ NRIIS ต่อไป

เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IfQI8V5Ta-zXBZoySdVIsdAt2cLsFxrD

บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/1944c.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.