ประชาสัมพันธ์ วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์ วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
– โปรแกรมที่ 7 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
–> ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
–> ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
–> ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจ
– โปรแกรมที่ 8 รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
–> ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
– โปรแกรมที่ 9 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและความมั่นคงทุกมิติ
–> ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคง
–> ทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
– โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
– โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
– โปรแกรมที่ 17 แก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอการวิจัยตามแบบฟอร์มของ วช.
2. จัดส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)

สวนพ. ขอให้ผู้ประสงค์นำส่งข้อเสนอการวิจัยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม2564 เวลา 16.30 น. เพื่อ สวนพ. ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเสนอผู้บริหารรับรองผ่านระบบ NRIIS ต่อไป

เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IfQI8V5Ta-zXBZoySdVIsdAt2cLsFxrD

บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/1945.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.