มจธ. เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อให้การสนับสนุนหน่วยวิจัยคุณภาพสูง ประจำปีงบประมาณ 2565

มจธ. เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อให้การสนับสนุนหน่วยวิจัยคุณภาพสูง ประจำปีงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีเป้าหมายในการสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยโดยมีกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในสาขาวิจัยที่เป็นจุดแข็งและสาขาใหม่ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Core strengths) ดังได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง โครงการสนับสนุนหน่วยวิจัยคุณภาพสูง พ.ศ. 2562 นั้น

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอเชิญคณะ/สำนัก/สถาบัน ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการสนับสนุนหน่วยวิจัยคุณภาพสูงประจำปีงบประมาณ 2565 โดยดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการเข้าระบบ KIRIM (kirim.kmutt.ac.th) ตั้งแต่บัดนี้-15 สิงหาคม 2564 เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป

โดยหน่วยวิจัยที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งแบบฟอร์มการสมัครได้ดังลิงก์ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/drive/folders/1AV4HG1eivFdC1WOS_xYvucG2_vxBbB1a?fbclid=IwAR1syw2mcRikgz–GzVJj5NpAbIjHpXlHMCboSzk5MBFCB8iaPzgZMENXDw

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณญาณี นาแถมพลอย และคุณวันนิสา ไม้สูงดี โทร 02 470 9687 E-mail: yanee.nat@kmutt.ac.th, wannisa.mai@kmutt.ac.th

เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.