การเปิดรับหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อประกาศรับนักศึกษา โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การเปิดรับหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อประกาศรับนักศึกษา โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การเปิดรับหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อประกาศรับนักศึกษา โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ( มจธ.-สวทช.) มีวัตถุประสงค์ร่วมกันพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง
ในปีการศึกษา 2564 มีเป้าหมายในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาภายใต้โครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 10 คน โดยกำหนดขอบเขตของการเปิดรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ที่มุ่งเน้นสาขาวิจัยที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์วิจัยทั้ง 7 ด้านของมจธ.และรองรับการดำเนินการภายใต้นโยบายของประเทศในกลุ่มสาขาที่มุ่งเน้น

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างอาจารย์และนักวิจัย จากมจธ.และสวทช. ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการพิจารณานั้น จะประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุน โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ต่อไป

ผู้สนใจสามารถเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. แบบแจ้งความประสงค์เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ฯ
2. บทสรุปงานวิจัย/วิทยานิพนธ์
3. ประวัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ที่ปรึกษา (CV)

สามารถดูรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1hfzbmu1SayZJpG9FfUg1nM5y3i-KoJgc?usp=sharing

ส่งเอกสารได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณมลฤดี สุคนธทรัพย์ โทร. 0-2470-9627 Email : monrudee.suk@mail.kmutt.ac.th

การเปิดรับหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อประกาศรับนักศึกษา

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.