ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)”

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มีการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KMUTT Integrated System for Research and Innovation Management: KIRIM) ซึ่งเป็นระบบกลางของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยในการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานระบบ KIRIM ได้เป็นอย่างดี สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ได้จัดโครงการฝึกอบรม “การใช้งานระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร ในการใช้งานระบบ KIRIM เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการ โดยมีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย รูปแบบการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2564 โดยวันและเวลาการจัดอบรมดังนี้

1. วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.
2. วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.
3. วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.
4. วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.

สวนพ. จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้ารับการอบรมดังกล่าวโดยสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมผ่าน QR code หรือผ่านลิงค์ https://bit.ly/3g5Jtru

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณเจนจิรา แก้วศรีเมือง โทร. 02-470-9648 Email : kirim@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.