ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Franco-Thai Cooperation Program ประจำปี 2565-2566

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Franco-Thai Cooperation Program ประจำปี 2565-2566

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศรับให้ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/PHC SIAM) ประจำปี 2565-2566

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการดำเนินการดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของแหล่งทุน
2. จัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) พร้อมเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง
3. จัดส่งข้อเสนอโครงการฉบับพิมพ์ จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 5 ชุด) มาที่ สวนพ.

ขอให้ผู้ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นให้แล้วเสร็จ และจัดส่งข้อเสนอโครงการฉบับพิมพ์ จำนวน 6 ชุด มาที่ สวนพ. ภายในวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. โดย สวนพ. จะดำเนินการตรวจสอบข้อเสนอโครงการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของแหล่งทุนและจะดำเนินการจัดทำหนังสือนำส่งและเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดส่งไปยังแหล่งทุนต่อไป

เอกสารประกอบ
https://drive.google.com/drive/folders/1Jy55PDcwD4JJzuJVRlPx4oPeHIX8d9yX?fbclid=IwAR2052G8Lmi7q9oK0lgqylkVtxm-2PfVJ8y6fEGfxzjW_IXlZtVq9qjXMco

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.