ประกาศรับข้อเสนอโครงการ: Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation Research Grant 2021

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ: Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation Research Grant 2021

Mitsui Sumitomo Insurance Thailand ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย MITSUI SUMITOMO INSURANCE WELFARE FOUNDATION RESEARCH GRANT 2021 เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัยทางด้าน Traffic safety และ Senior citizen welfare ในกรอบวงเงินจำนวน 150,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของแหล่งทุน
2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น.

เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/folders/1T-9jdAGKZNAWs89xCoR6mci-8vhh-2Gc?usp=sharing

บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/05/1515.pdf

ขอให้ผู้ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยดำเนินการตามกำหนดการข้างต้นอย่างเคร่งครัด และดำเนินการจัดส่งข้อเสนอโครงการฉบับพิมพ์ จำนวน 1 ชุด มาที่ สวนพ. และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองข้อเสนอโครงการที่ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สวนพ. จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ความสอดคล้องของประเด็นโจทย์วิจัยความเหมาะสมของงบประมาณและแผนการดำเนินการวิจัย เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขประกาศของแหล่งทุน และจะดำเนินการจัดส่งเอกสารฉบับพิมพ์ไปที่แหล่งทุนต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654

Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

 

Mitsui Sumitomo Insurance

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.