บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full proposal) ปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 1)

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full proposal) ปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 1)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full proposal) ปี 2565 (รอบที่ 1) ภายใต้แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้

1. (10b.1) การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรและการแปรรูปอาหาร สารประกอบในอาหารที่ทำหน้าที่พิเศษ และผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลค่าสูงจากผลิตผลการเกษตร เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2. (10b.2) การวิจัยพัฒนายาชีววัตถุ เซลล์บำบัด เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ชุดตรวจวินิจฉัยโรค และระบบผลิตทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการขึ้นทะเบียน
3. (10b.4) พลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรหรือจากธรรมชาติ (TRL 4-8)
4. (10b.5) การบริหารการจัดการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ และ การจัดการมรดกทำงวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติของประเทศไทยให้เป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ตามแนวทางของ UNESCO เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่ำงยั่งยืน ภายใต้กรอบ BCG Model
5. (10b.6) การพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย
6. (10c.1) การพัฒนานวัตกรรมข้อมูลและระบบปัญญำประดิษฐ์สำหรับบีซีจีในด้านเทคโนโลยีสุขภาพแพทย์และเกษตรอาหาร (TRL 4-8)
7. (10a.5) การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (TRL 4-8)
8. (17.1) แผนงานวิจัยด้านการแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจจากระบบการค้าออนไลน์
9. (17.2) แผนงานวิจัยด้านการแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจด้าน Cold chain logistics

ผู้ประสงค์ขอรับทุนต้องมีโครงการที่มี TRL ระดับ 4 ขึ้นไป ต้องมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 (แบ่งเป็น in cash ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ “เงินทุนที่ใช้ในการทำโครงการ” และ in kind ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ “เงินทุนที่ใช้ในการทำโครงการ”) งบประมาณของโครงการขึ้นอยู่กับเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ในอาจารย์/นักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ให้ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำข้อเสนอโครงการตำมแบบฟอร์มของ บพข.
2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการ (word และ pdf) และเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/folders/1DFlLF3uTd54HlZg40Os8jZIhpceZOZ7C?usp=sharing

บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/05/65-บพข-1247.pdf

ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. เพื่อ สวนพ. จะได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามประกาศของแหล่งทุน และผู้บริหารจะยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.