ขอเชิญลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายหัวข้อ “การปกป้องและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพถ่าย : กรณีศึกษา อนุสาร อ.ส.ท.”

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายหัวข้อ “การปกป้องและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพถ่าย : กรณีศึกษา อนุสาร อ.ส.ท.”

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จะจัดการบรรยายเรื่อง “การปกป้องและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพถ่าย : กรณีศึกษา อนุสาร อ.ส.ท.”
วิทยากรโดย คุณวินิจ รังผึ้ง บรรณาธิการบริหาร อนุสาร อ.ส.ท.

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี (รับจำนวน 20 ท่าน)
บรรยายออนไลน์ ผ่านโปรแกรม MS Teams (ไม่จำกัดจำนวน)

โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์งานภาพถ่าย และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผ่านตัวอย่างผลงานของช่างภาพไทยที่มีชื่อเสียงทั้งงานส่วนบุคคลและงานในอนุสาร อสท.
2. เพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญของการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองและเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าวได้ที่ http://gg.gg/p4tdf
 

ปิดรับรายชื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อจัดทำรายชื่อ และส่ง Link เข้าร่วมการอบรมให้ทางอีเมล์ของผู้ลงทะเบียนในลำดับต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณสุพิน ทองอินทร์ โทร. 02-470-9663

 

กรณีศึกษา อนุสาร อ.ส.ท.

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.