2 สิทธิบัตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2 สิทธิบัตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  • Post author:ripo_admin
  • Post published:21 April 2021
  • Post category:News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศสิทธิบัตรนานาชาติ 2 ฉบับใหม่ที่ได้รับจดทะเบียนในปีงบประมาณ 2563-2564 ได้แก่

1. สิทธิบัตรประเทศสหรัฐอเมริกา “ครีบเกลียวเพิ่มสมรระถนะการถ่านเทความร้อนแบบบานเกล็ดโค้ง” โดย ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ และคณะ
หมายเลขสิทธิบัตร US10,436,524B2 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562
2. สิทธิบัตรประเทศสหรัฐอเมริกา “หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้สำหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก” โดย รศ.ดร.บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์ และคณะ
หมายเลขสิทธิบัตร US 10,864,453 B2 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563
อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาหากสนใจจะจดสิทธิบัตรทั้งในประเทศไทย และ/หรือต่างประเทศ โปรดติดต่อสอบถามได้ที่งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ip@kmutt.ac.th หรือโทร. 9663

Two new international patents of KMUTT in the fiscal years of 2019-2020 are as follows:
1. A US Patent on ‘Mixed Louver Spiral Fin’ by Prof.Dr.Somchai Wongwises and Team
US10,436,524B2 from 8 October 2019.
2. A US Patent on ‘Automatic Mobile Robot for Facilitating Activities to Improve Child Development’ by Assoc.Prof.Dr.Boonserm Kaewkamnerdpong and Team
US 10,864,453 B2 from 15 December 2020

Lecturer, researcher, and student please contact Intellectual Property Unit, Research Innovation and Partnerships Office (RIPO) for Thai or international patent or petty patent registration at ip@kmutt.ac.th or telephone number 9663.

2 สิทธิบัตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.