การเปิดรับหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อประกาศรับนักศึกษา โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ประจำปีการศึกษา 2564

การเปิดรับหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อประกาศรับนักศึกษา โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ประจำปีการศึกษา 2564

การเปิดรับหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อประกาศรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (มจธ.)  มีความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ( มจธ.-สวทช.)  มีวัตถุประสงค์ร่วมกันพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง   ในปีการศึกษา 2564  มีเป้าหมายในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาภายใต้โครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 10 คน  โดยกำหนดขอบเขตของการเปิดรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ที่มุ่งเน้นสาขาวิจัยที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์วิจัยทั้ง 7 ด้านของมจธ.และรองรับการดำเนินการภายใต้นโยบายของประเทศในกลุ่มสาขาที่มุ่งเน้น

           สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างอาจารย์และนักวิจัย จากมจธ.และสวทช.  ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการพิจารณานั้น จะประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ประจำภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564 ต่อไป       

ผู้สนใจสามารถเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

  1. แบบแจ้งความประสงค์เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ฯ  
  2. บทสรุปงานวิจัย/วิทยานิพนธ์
  3. ประวัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ที่ปรึกษา (CV)  

เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/folders/1hfzbmu1SayZJpG9FfUg1nM5y3i-KoJgc?usp=sharing

บันทึกข้อความ  https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/03/714.pdf

ส่งเอกสารได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564  ประกาศผลการพิจารณาวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณมลฤดี สุคนธทรัพย์ โทร. 0-2470-9627 Email : monrudee.suk@kmutt.ac.th

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.