ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนความร่วมมือไทย-เกาหลี NRCT-KETEP Joint Grant Call ประจำปี 2564

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนความร่วมมือไทย-เกาหลี NRCT-KETEP Joint Grant Call ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ทุนความร่วมมือไทย-เกาหลี NRCT-KETEP Joint Grant Call ประจำปี 2564 ภายใต้กรอบวิจัย พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ในประเด็นวิจัยดังนี้
1. การบูรณาการการใช้ประโยชน์จากแผงโซล่าเซลล์ (Solar PV) ต่อเข้ากริดอย่างคุ้มค่า
2. การบูรณาการการใช้แผงโซล่าเซลล์ด้วยเครื่องปั๊มความร้อนและการผสมผสานกับเครื่องยนต์ความร้อนอื่น เช่น ORC สำหรับ CHP หรือ CCHP
3. แผงโซล่าเซลล์และการกักเก็บพลังงาน (PV and Energy Storage)
4. เครื่องมือและเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของแผงโซล่าเซลล์และ PVT
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มของ วช. (Application form)
2. จัดทำแบบหนังสืออนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด และหนังสือเชิญ (Invitation letter) ให้ร่วมทำวิจัยร่วมชาวเกาหลี

3. จัดส่งข้อเสนอโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ(NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)

บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/03/762.pdf


ขอให้ผู้ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น. โดยสถานะในระบบ KIRIM จะต้องผ่านการรับรองจากคณบดี หรือ ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองข้อเสนอโครงการที่ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด สวนพ. จะดำเนินการตรวจสอบข้อเสนอโครงการเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของแหล่งทุน และดำเนินการเสนอหนังสืออนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด (อธิการบดี) เพื่อให้ดำเนินการในโครงการดังกล่าว
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.