บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต ภายใต้แผนงานย่อยเทคโนโลยีระบบราง และแผนงานย่อยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ โดยข้อเสนอโครงการต้องเป็นโครงการที่มี TRL ระดับ 4 ขึ้นไป และต้องมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (แบ่งเป็น in cash ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และ in kind ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10) ระยะเวลาดำเนินการ 1-3 ปี

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพข.
2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.

เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/folders/12qXNayV9ar5dpNWaO69dJf-qlcuJuFSt?usp=sharing

ขอให้ผู้ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยดำเนินการตามกำหนดการข้างต้นอย่างเคร่งครัด และ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองข้อเสนอโครงการที่ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สวนพ. จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ความสอดคล้องของประเด็นโจทย์วิจัยความเหมาะสมของงบประมาณและแผนการดำเนินการวิจัย เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขประกาศของแหล่งทุน และมหาวิทยาลัยจะรับรองข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ภายในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.