บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (1 ชุดโครงการประกอบด้วย 2 โครงการย่อยขึ้นไป) ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” โปรแกรมที่ 15 การพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

ภายใต้ประเด็นโจทย์การวิจัยคือ การสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย และการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) (ข้อเสนอโครงการต้องทำทั้งสองประเด็นโจทย์) โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านพื้นที่การเรียนรู้ด้วยกลไกความร่วมมือระดับเมือง ภายใต้กรอบงบประมาณ 1,000,000 – 3,000,000 บาท ต่อชุดโครงการ

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพท.
2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.

บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/03/613.pdf

เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/folders/1sOvdEWpXKiEBmyBTWfJka4YWDSK12pq6?usp=sharing

ขอให้ผู้ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยดำเนินการตามกำหนดการข้างต้นอย่างเคร่งครัด และ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองข้อเสนอโครงการที่ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สวนพ. จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ความสอดคล้องของประเด็นโจทย์วิจัย
ความเหมาะสมของงบประมาณและแผนการดำเนินการวิจัย เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขประกาศของแหล่งทุน และผู้บริหารจะรับรองข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ภายในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.