บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต” ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต” ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต” ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) ประกอบด้วย 2 แผนงานย่อย ดังนี้
1. แผนงานย่อย “เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Aviation)”
2. แผนงานย่อย “เทคโนโลยีระบบราง (Railway)”

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์/นักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการดำเนินการดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพข.
2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม บพข. ในรูปแบบ word และ pdf

เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/folders/1LXxyMkO-iVaUHAc6_Oh-Lly4Tgca5XC3?usp=sharing

บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/486.pdf

ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เพื่อ สวนพ. ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามประกาศของแหล่งทุน และผู้บริหารจะยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

 

Leave a Reply

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.