ขอเชิญสมัคร/เสนอชื่อ เพื่อขอรับรางวัล “นักวิจัยดาวรุ่ง” มจธ. ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564

คณะทำงานส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการ ได้จัดทำโครงการ “รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ.” ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการทำงานวิจัยเพิ่มสูงยิ่งขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่อาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถทุ่มเทเวลาและสติปัญญากับงานวิจัยและพัฒนาอย่างเต็มที่ และเพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถไต่เต้าไปเป็นนักวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

คณะทำงานส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการขอเชิญชวนให้สมัคร/เสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 โดยขอให้ส่งแบบเสนอชื่อ/สมัคร พร้อมแนบผลงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล ส่งมายังสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/00001081.pdf

แบบเสนอชื่อ/สมัครเพื่อขอรับรางวัล https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/ใบสมัครรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง.doc

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณนลินี เพ็งแป้น Email : nalinee.phe@kmutt.ac.th

Leave a Reply

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.