สวรส. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการิจัย ประจำปี 2565

สวรส. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการิจัย ประจำปี 2565

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2565 ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้
1. แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
โปรแกรมที่ 8 รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
2. แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการ พึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
โปรแกรมที่ 10b ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองใน ระดับประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ในอาจารย์/นักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการดำเนินการดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ สวรส.
2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการในรูปแบบ Word

เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1onaUTqGxJ11LpNDseMan-2QwvzXsXSZe

ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เพื่อ สวนพ. ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามประกาศของแหล่งทุน และผู้บริหารจะยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

Leave a Reply

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.