วช. ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

วช. ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2564

วช. ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการเสนอผลงานฯ ได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7359

และเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ทางเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th

 

โดยสามารถเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติใน 4 ประเภทรางวัล ดังนี้

  1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

– นักวิจัยที่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้อุทิศตนให้แก่การวิจัยอย่างต่อเนื่อง

– มีผลงานวิจัยดีเด่นเป็นที่ประจักษ์

– มีจริยธรรมของนักวิจัย

– เป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการ

  1. รางวัลผลงานวิจัย

– นักวิจัยที่มีสัญชาติไทย

– ผลงานวิจัยต้องไม่เป็นผลงานที่ทำเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร

– เป็นผลงานวิจัยที่ทำในประเทศไทย/ต่างประเทศ เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย

– เป็นรูปเล่มรายงานการวิจัย

– ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

  1. รางวัลวิทยานิพนธ์

– นักศึกษาที่มีสัญชาติไทย

– เป็นวิทยานิพนธ์ของการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

– ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี

– ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

  1. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

– เป็นผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการ หรือระบบ ตลอดจนนวัตกรรมวิทยาการต่าง ๆ

– เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

– เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณนลินี เพ็งแป้น Email : nalinee.phe@kmutt.ac.th

Leave a Reply

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.