สศก. เปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบเอเปค ประจำปี 2564

สศก. เปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบเอเปค ประจำปี 2564

สำนักเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) เปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหาร ประจำปี 2564 โดยมีกำหนดให้มีการส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 เดือนมีนาคม และรอบที่ 2 เดือนมิถุนายน ทั้งนี้รูปแบบการเสนอโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. ใช้งบประมาณของตน (Self-Funding) สมาชิกเอเปคเสนอโครงการโดยใช้งบประมาณของตนเอง
ให้ดำเนินการ
(1.1) ยกร่างข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม APEC Self-Funded Project Proposal Coversheet
(1.2) มีสมาชิกเอเปค อย่างน้อย 1 เขตเศรษฐกิจเป็นผู้ร่วมสนับสนุน
(1.3) ขอความเห็นชอบข้อเสนอโครงการจากกรอบการทำงานที่เกี่ยวข้อง

2. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปค ให้ดำเนินการ
(2.1) ยกร่างข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม APEC Concept Note Template
(2.2) มีสมาชิกเอเปค อย่างน้อย 2 เขตเศรษฐกิจเป็นผู้ร่วมสนับสนุน
(2.3) ระบุหมวดกองทุนที่ต้องการขอรับสนับสนุน ได้แก่ General Project Account (GPA) หรือ APEC Support Fund (ASF)

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ สศก.
2. จัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)
3. จัดส่งข้อเสนอโครงการฉบับพิมพ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ฉบับ ไปที่แหล่งทุน

บันทึกข้อความดูได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/APEC2564.pdf

เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/folders/1q1jE6BLR8fk4mDeOHEnnqDc8vF-iwoq7?usp=sharing

ขอให้ผู้ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวภายในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (สำหรับรอบที่ 1) และภายในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 (สำหรับรอบที่ 2)

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

Leave a Reply

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.