กทปส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2564

กทปส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2564

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประกาศรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2564 ภายใต้กรอบวงเงิน 400,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โครงการ กิจกรรมหรือการดำเนินการด้านการดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างยั่งยืน
2. โครงการ กิจกรรมหรือการดำเนินการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
3. โครงการ กิจกรรมหรือการดำเนินการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มของ กทปส.
2. ลงทะเบียนและจัดส่งข้อเสนอโครงการในระบบของ กทปส. ที่ http://fpma.nbtc.go.th
3. จัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด พร้อมแนบเอกสารคำขอจากระบบของ กทปส. ไปที่ สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา กทปส. (ภายในวันที่ 7 เมษายน 2564)

ขอให้ผู้ประสงค์ขอรับทุนดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว และจัดส่งข้อเสนอโครงการในระบบ KIRIM ภายในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. เพื่อให้ สวนพ. ดำเนินการจัดทำหนังสือมอบอำนาจต่อไป

บันทึกข้อความดูได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/fpma64.pdf

เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/folders/11Nnli9Yc68DoZafQc0JsY8ejxoLQwGJj?usp=sharing

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

Leave a Reply

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.