ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT- NRF) ประจำปี 2564

ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT- NRF) ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Korea, NRF) ได้ตกลงความร่วมมือร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย–เกาหลี (NRCT-NRF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีผ่านการทำวิจัยร่วมกันของนักวิจัย ระยะเวลาแลกเปลี่ยน 20-30 วัน และนักวิจัยไทยต้องมีนักวิจัยร่วมชาวเกาหลี (host) ซึ่งสังกัดหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น และผู้สมัครขอรับทุนจะต้องติดต่อด้วยตนเองก่อนยื่นใบสมัคร

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มของ วช. (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2. จัดส่งข้อเสนอโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)
3. จัดส่งข้อเสนอโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยส่งตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 5 ชุด รวมเป็น 6 ชุด ไปที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ขอให้ผู้ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. เพื่อ สวนพ. จะได้จัดทำหนังสืออนุญาตจากอธิการบดีให้เข้าในโครงการดังกล่าวต่อไป

เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/folders/1-pAA_1ve7XIQmPNTpZNGmzRzBWY3HDk1?usp=sharing

บันทึกข้อความดูได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/nrf64.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

Leave a Reply

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.