ประกาศรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2564

ประกาศรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2564

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้การสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 วงเงินรวม 6,500 ล้านบาท จำนวน 2 แผนงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วงเงิน 6,305 ล้านบาท

• กลุ่มงานตามกฎหมาย วงเงิน 200 ล้านบาท
• กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วงเงิน 500 ล้านบาท
• กลุ่มงานศึกษาค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมและสาธิตต้นแบบ วงเงิน 355 ล้านบาท
• กลุ่มงานสื่อสารและข้อมูลข่าวสาร วงเงิน 200 ล้านบาท
• กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร วงเงิน 450 ล้านบาท
• กลุ่มงานสิ่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน ทดแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SMEs) อาคาร บ้านอยู่อาศัยภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่่ และพื้นที่พิเศษ วงเงิน 2,200 ล้านบาท
• กลุ่มงานสิ่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน 2,400 ล้านบาท

2. แผนบริหารจัดการ ส.กทอ. วงเงิน 195 ล้านบาท

ขอให้ผู้ประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยโปรดศึกษารายละเอียดการให้ทุนและกรอบการวิจัยอย่างเคร่งครัด โดย ส.กทอ. มีกำหนดการปิดรับข้อเสนอโครงการโดยดังนี้

1. กลุ่มงานตามกฎหมาย กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูลข่าวสาร เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.
2. กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.

สำหรับ กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและแผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SMEs) อาคาร บ้าน ที่อยู่อาศัย ภาคขนส่งธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ จะประกาศรับข้อเสนอโครงการหลังจากคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่ง สวนพ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ผู้ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. แจ้งความประสงค์ขอยื่นข้อเสนอโครงการกับ สวนพ. โดยให้จัดทำเอกสารแนบ 1 (ข้อมูลสำหรับการสร้างผู้จัดการโครงการ) เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ (Admin) สร้างบัญชีโครงการ โดยแนบไฟล์เข้าสู่ระบบ KIRIM
2. จัดทำหนังสือมอบอำนาจจากอธิการบดีเพื่อเป็นผู้จัดการโครงการ โดยให้จัดทำตามเอกสารแนบ 2 (หนังสือมอบอำนาจ) และแนบไฟล์เข้าสู่ระบบ KIRIM
3. ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะสร้างบัญชีโครงการ แล้วระบบจะทำการส่ง User/Password ไปทาง e-mail
ที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้
4. ผู้จัดการโครงการที่ได้รับ User/Password ดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่แหล่งทุนกำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 หน้าที่ 5-12) พร้อมแนบไฟล์หนังสือนำส่ง (สวนพ. จะจัดทำหนังสือนำส่งให้) เข้าไปในระบบของกองทุนด้วย
5. หลังจากยื่นข้อเสนอโครงการในระบบเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งไฟล์เอกสารหรือไฟล์ข้อมูลโดยบรรจุลงในแผ่น DVD หรือ CD จำนวน 2 ชุด โดยต้องระบุชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน และรหัสโครงการ พร้อมจัดส่งไปที่สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุน

ประกาศรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2564

บันทึกข้อความดูได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/221e.pdf

เอกสารประกอบทั้งหมดดาวโหลดได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1-lBO3pihOpSQG97rMBTuFmhklqq6CBGU?usp=sharing

ขอให้ผู้ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว และโปรดจัดส่งรายละเอียดตามข้อที่ 1 ข้อที่ 2 และดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการเข้าสู่ระบบ KIRIM ภายในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้ สวนพ. ดำเนินการออกหนังสือนำส่ง เพื่อใช้ยื่นขอรับทุนกับกองทุนต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

Leave a Reply

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.