เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้คณะ/สำนัก/สถาบัน ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 โดยดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการเข้าระบบ KIRIM (kirim.kmutt.ac.th) เพื่อให้ สวนพ. ดำเนินการรวบรวม และดำเนินการแจ้งลำดับการสัมภาษณ์ต่อไป

ช่วงเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

พิจารณา-ประกาศผล : ช่วงเดือนมีนาคม 2564

สำหรับผู้ที่ขอรับทุนโปรดแนบเอกสารเข้าไปในระบบ KIRIM ดังต่อไปนี้

1. แบบสมัครขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Application Form)
2. แบบสมัครขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (สำหรับนักวิจัยพี่เลี้ยงใน มจธ.)
3. รายละเอียดโครงการวิจัยทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
4. สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
5. หนังสือรับรอง จากนักวิจัยพี่เลี้ยงใน มจธ. (Letter of Recommendation (LOR))

เอกสารประกอบทั้งหมดดาวโหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1XvZCIyKVkCMY8S_zqjK9oWa0fvYCU2cv

หมายเหตุ ขอให้ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการเข้าระบบ KIRIM (kirim.kmutt.ac.th) และต้องมีสถานะอยู่ในระบบ University Admin ภายในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณวันนิสา ไม้สูงดี โทร. 02-470-9687 Email : wannisa.mai@mail.kmutt.ac.th

เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

Leave a Reply

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.