สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 9 แผนงานวิจัย)

สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 9 แผนงานวิจัย)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศรับรับข้อเสนอแผนงานวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่ง สวก. ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์เปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 9 แผนงานวิจัย ประกอบด้วย
1. แผนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรในภาวะวิกฤติ
2. แผนงานวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
3. แผนงานวิจัยเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ
4. แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน
5. แผนงานวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร
6. แผนงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ
7. แผนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร
8. แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย
9. แผนงานวิจัยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อการพึ่งพาตนเองในประเทศ

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการตามขั้นตอน (ดังเอกสารแนบ) ดังต่อไปนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มของ สวก. (MS word และ PDF)
2. จัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหาร งานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)
3. จัดส่งข้อเสนอโครงการฉบับพิมพ์ (Hard Copy) จำนวน 5 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด และสำเนา 4 ชุด)
แบบหนังสือนำส่งเอกสารตามแบบฟอร์ม สวก. (ลงนามโดยหัวหน้าโครงการ) จำนวน 1 ฉบับ และ
แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1 แผ่น มาที่ สวนพ. เพื่อให้ สวนพ. ดำเนินการเสนออธิการบดีลงนามในข้อเสนอโครงการและจัดส่งไปยัง สวก. ต่อไป ภายในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/folders/1KFPBUPJdb-qlM8kZoX2aw2hbjqIundS-?usp=sharing

บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/175.pdf

ขอให้ผู้ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวและขอให้จัดส่งเอกสารมาที่ สวนพ.
ภายในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้ สวนพ. จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของแหล่งทุนต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

Leave a Reply

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.