ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ JASTIP-Net 2021 ประจำปี 2564

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ JASTIP-Net 2021 ประจำปี 2564

Japan-ASEAN Science, Technology and Innovation Platform (JASTIP) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศญี่ปุ่นและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 สาขา ดังต่อไปนี้
1. WP1 Partnership, Networking and Integrated Approach
2. WP2: Energy and Environment Joint Laboratory
3. WP3: Bioresources and Biodiversity Joint Laboratory
4. WP4: Disaster Prevention and Risk Reduction Joint Laboratory

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. จัดทำข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มของ JASTIP-Net 2021
2. จัดส่งข้อเสนอโครงการ (รูปแบบ Microsoft Word and Excel) โดยให้ระบุหัวข้อในการจัดส่งว่า “JASTIP-Net 2021 application” ไปที่อีเมล jastipcontact@cseas.kyoto-u.ac.jp ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 (ถ้าข้อเสนอโครงการผ่านการพิจารณาจะต้องจัดทำ Full Proposal อีกครั้ง)
3. จัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหาร งานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)

เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/folders/1DZr_fKGtu-XdFHuGC0etZ6_x486_OQrk?fbclid=IwAR0yDI3aqdXL_8vNDxcNqa1vzjbmGJ79k25UVN1ck36_OR_ovRNBL1TEIFY

บันทึกข้อความดูได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/257.pdf

ขอให้ผู้ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 และดำเนินการจัดส่งข้อเสนอโครงการในระบบ KIRIM เพื่อที่ สวนพ. จะได้ดำเนินการติดตามข้อเสนอโครงการต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th

เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

Leave a Reply

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.