ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 2

ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 2

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ระยะเวลารับข้อเสนอโครงการ :
ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

2.การประเมินคุณภาพทางวิชาการ :
ข้อโครงการวิจัยจะได้รับการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่านในสาขาที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอโครงการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านคุณภาพทางวิชาการ ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสของการเกิดปัญหาและอุปสรรคระหว่างการดำเนินโครงการวิจัยเป็นสำคัญ

3.งบประมาณโครงการ :
โครงการละไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี และสามารถขอรับการสนับสนุนเป็นโครงการต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 ปี
สำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จะได้รับการโอนเงินงวดไปยังหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้แบบ กค. 23-1

4.คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน :
ต้องไม่เคยได้รับทุนวิจัยจากที่ใดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งทุนภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย

5.เงื่อนไขอื่นๆ :
ข้อเสนอโครงการต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่กำลังเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่น และโครงการต้องมีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) ที่รับรองจะให้คำปรึกษาและคำแนะนำการทำวิจัยตลอดการดำเนินงานของโครงการ

6. การยื่นข้อเสนอโครงการ :
ให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารดังนี้
6.1 ข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์ม มจธ.-1
6.2 แบบ RIPO-01 (การประเมินโครงการวิจัยโดยหัวหน้าโครงการ)

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/downloads/

บันทึกข้อความดูได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/kmuttfund.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณนลินี เพ็งแป้น Email : nalinee.phe@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

 

Leave a Reply

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.