ประชาสัมพันธ์ทุนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์ทุนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 2 หัวข้อเรื่อง ดังนี้
1) การปฏิรูปองค์กรนิติบัญญัติภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญไทย
2) หลักนิติธรรมกับการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อ สวนพ. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและเสนอผู้บริหารลงนามในเอกสารต่อไป

เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/folders/1GlZblKn9nl00iNQ445pLHdtuL7ahYzew

บันทึกข้อความดูได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/parliament65.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.