สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2

สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 ภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ หัวข้อ “การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของตำรับยาสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ (โรคจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19))”

สวนพ. ขอประชาสัมพันธ์ให้ อาจารย์/นักวิจัย ที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. จัดทำหนังสือนำส่งเอกสาร และข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ สวก.
2. จัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)
3. จัดส่งหนังสือนำส่งเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ (ลงนามโดยหัวหน้าโครงการ) และข้อเสนอโครงการ ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 4 ชุด (ลงนามโดยหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน) มาที่ สวนพ.

เอกสารประกอบ
https://drive.google.com/drive/folders/1FG6TJs7Ym_aq7mqldFxAOyULgnc2eiF1?usp=sharing

บันทึกข้อความดูได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/64asda.pdf

สวนพ. ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้น ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เพื่อ สวนพ. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยลงนามในข้อเสนอโครงการต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.