บพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ ประจำปี 2564 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX)

บพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ ประจำปี 2564 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX)

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปฏิรูปการศึกษาประเทศไทยโดยการพัฒนาและสร้างกลไลในพื้นที่มีความสามารถในการจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการเรียนรู้คุณภาพการศึกษาของเด็ก เยาวชน และคนในพื้นที่

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ดำเนินการดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพท.
(กรอบงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย 2,000,000 – 5,000,000 บาทต่อชุดโครงการ ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 18 เดือน)
2. ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564

เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/folders/1s1QsuykKqMwEm1ws4IoBlqPC_ewyaEvo?usp=sharing

บันทึกข้อความดูได้ที่ https://www2.kmutt.ac.th/news/getfile.aspx?f=fbqaLs6XlU.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.