บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) แผนงานริเริ่มสำคัญ การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่ ประจำปี 2564

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) แผนงานริเริ่มสำคัญ การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่ ประจำปี 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ภายใต้กรอบวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว”แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” โปรแกรมที่ 15 การพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ กรอบงบประมาณการสนับสนุนทุนวิจัย 2,000,000 – 5,000,000 บาทต่อชุดโครงการวิจัย ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย 1 ปี

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการดังนี้

  1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพท.
  2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/folders/10NdUKzahhv8dSBf56EHOxLAEHPIathVh?usp=sharing

บันทึกข้อความดูได้ที่ https://www2.kmutt.ac.th/news/getfile.aspx?f=7kprQOpTv8.pdf

ขอให้ผู้ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยดำเนินการตามกำหนดการข้างต้นอย่างเคร่งครัด และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองข้อเสนอโครงการที่ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สวนพ. จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการ ความเหมาะสมของงบประมาณและระยะเวลาดำเนินการวิจัย เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของแหล่งทุน และผู้บริหารจะรับรองข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ภายในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :

research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th

เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.