บพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ ประจำปี 2564 ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ ประจำปี 2564 ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการเรียนรู้และรับปรับใช้นวัตกรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงและจัดการปัญหาในชุมชน พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ดำเนินการดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพท.
(กรอบงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย 2,000,000 – 5,000,000 บาทต่อชุดโครงการ ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี)
2. ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/folders/1ye96W7fuZTb724HSfTUhA_fZQXBp59iD?usp=sharing

บันทึกข้อความดูได้ที่ https://www2.kmutt.ac.th/news/getfile.aspx?f=pkrzFniOyd.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.