ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2565 (FY2022) ขอบข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ ประเด็นเรื่อง “โรคติดเชื้อ”

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2565 (FY2022) ขอบข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ ประเด็นเรื่อง “โรคติดเชื้อ”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2565 (FY2022) ในขอบข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ (Health Research) ประเด็นเรื่อง “โรคติดเชื้อ” (Infectious Disease) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยได้มีโอกาสพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยกับต่างประเทศเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา ป้องกัน และบรรเทาโรคติดเชื้อและโรคเรื้อรัง

 สวนพ. ขอให้ อาจารย์/นักวิจัย ที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ดำเนินการจัดทำหนังสือนำส่งโครงการ (ลงนามโดยหัวหน้าโครงการ) ข้อเสนอโครงการวิจัยและแบบสรุปโครงการตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด
2. ลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)
(หากอาจารย์/นักวิจัยไทย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าโครงการ (Lead PI) จากประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ หัวหน้าโครงการจะต้องดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปที่ฝ่ายเลขาของโครงการ e-ASIA JRP ผ่านทางอีเมล easia_secretariat@jst.go.jp)

เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IuG3ktX1vgFUh72SNc3E1SlCpHkhV-qp

ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้น ภายในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เพื่อ สวนพ.
ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับรองการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ต่อไป

บันทึกข้อความดูได้ที่ https://www2.kmutt.ac.th/news/getfile.aspx?f=dZjcosiN4H.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.