ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Network Strengthening Fund (วิทยาศาสตร์ (S&T) และสังคมศาสตร์ (SHA)) ภายใต้โปรแกรมที่ 16 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ปีงบประมาณ 2564

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Network Strengthening Fund (วิทยาศาสตร์ (S&T) และสังคมศาสตร์ (SHA)) ภายใต้โปรแกรมที่ 16 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอแผนงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก คือ 
(1.) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระดับ Network Strengthening Fund: S&T 
(2.) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ระดับ Network Strengthening Fund: SHA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อยอดความร่วมมือเดิมที่มีอยู่กับต่างประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และนำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงวิชาการ และ/หรือ เชิงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป บพค. สนับสนุนในกรอบวงเงินไม่เกิน 9 ล้านบาท ตลอดโครงการ ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 3 ปี
คุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
1. ด้าน S&T จะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับสูงสุดมาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือมีประสบการณ์วิจัยไม่ต่ำกว่า 12 ปี  และมีประสบการณ์บริหารจัดการโครงการวิจัยงบประมาณโครงการไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท 
2. ด้าน SHA จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับสูงสุดและมีผลงานที่ประจักษ์มาไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์บริหารจัดการโครงการวิจัยงบประมาณโครงการไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาท 
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพค. และจัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.59 น. เพื่อ สวนพ. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลโครงการและเสนอผู้บริหารลงนามหนังสือรับรองการดำเนินโครงการ (Letter of Support) (หมายเหตุ:  บพค. ขอให้ผู้ประสงค์ขอรับทุนต้องแนบหนังสือรับรองลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของสถาบัน และหากมีผู้ร่วมวิจัยภายใต้โครงการที่อยู่ต่างสถาบัน ผู้ร่วมวิจัยต้องได้รับหนังสือรับรองจากสถาบันต้นสังกัดด้วย (ต้องมี Letter of Support ของทุกๆ สถาบันที่ร่วมวิจัย))
2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) พร้อมแนบไฟล์หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย ภายในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. (เนื่องจากระบบ NRIIS สามารถรองรับผู้เข้าระบบในระยะเวลาเดียวกันได้เพียงจำนวนหนึ่ง หัวหน้าโครงการควรวางแผนยื่นข้อเสนอโครงการให้ทันเวลาที่กำหนด)
ขอให้ผู้ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยดำเนินการตามกำหนดการข้างต้นอย่างเคร่งครัด และขอ
สงวนสิทธิ์ไม่รับรองข้อเสนอโครงการที่ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สวนพ. จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการ ความเหมาะสมของงบประมาณและระยะเวลาดำเนินการวิจัย เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของแหล่งทุน และผู้บริหารจะรับรองข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ภายในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
บันทึกข้อความดูได้ที่ https://www2.kmutt.ac.th/news/getfile.aspx?f=TG646Chtva.pdf
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.