ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Partnership Initiative Fund (วิทยาศาสตร์ (S&T) และสังคมศาสตร์ (SHA)) ภายใต้โปรแกรมที่ 16 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ปีงบประมาณ 2564

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Partnership Initiative Fund (วิทยาศาสตร์ (S&T) และสังคมศาสตร์ (SHA)) ภายใต้โปรแกรมที่ 16 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอแผนงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก คือ 
(1.) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระดับ Partnership Initiative Fund: S&T 
(2.) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ระดับ Partnership Initiative Fund: SHA โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ริเริ่มความร่วมมือกับนักวิจัยต่างประเทศ โดย บพค. จะสนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 6 ล้านบาท ตลอดโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการวิจัยไม่เกิน 3 ปี
คุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
1. ด้าน S&T จบการศึกษาระดับสูงสุดมาไม่เกิน 10 ปี หรือนักวิจัยที่มีประสบการณ์การวิจัยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และไม่เกิน 12 ปี มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการวิจัยงบประมาณโครงการไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท ในฐานะหัวหน้าโครงการมาแล้ว
2. ด้าน SHA สนับสนุนนักวิจัยที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีประสบการณ์การวิจัยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 10 ปีหลังจากจบการศึกษาระดับสูงสุด ประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการวิจัยงบประมาณโครงการเทียบเท่ากับหรือมากกว่า 7 แสนบาท ในฐานะหัวหน้าโครงการมาแล้ว
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพค. และจัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น. เพื่อ สวนพ. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลโครงการและเสนอผู้บริหารลงนามหนังสือรับรองการดำเนินโครงการ (Letter of Support) (หมายเหตุ:  บพค. ขอให้ผู้ประสงค์ขอรับทุนต้องแนบหนังสือรับรองลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของสถาบัน และหากมีผู้ร่วมวิจัยภายใต้โครงการที่อยู่ต่างสถาบัน ผู้ร่วมวิจัยต้องได้รับหนังสือรับรองจากสถาบันต้นสังกัดด้วย (ต้องมี Letter of Support ของทุกๆ สถาบันที่ร่วมวิจัย))
2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) พร้อมแนบไฟล์หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย ภายในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. (เนื่องจากระบบ NRIIS สามารถรองรับผู้เข้าระบบในระยะเวลาเดียวกันได้เพียงจำนวนหนึ่ง หัวหน้าโครงการควรวางแผนยื่นข้อเสนอโครงการให้ทันเวลาที่กำหนด)
ขอให้ผู้ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยดำเนินการตามกำหนดการข้างต้นอย่างเคร่งครัด และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองข้อเสนอโครงการที่ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สวนพ. จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการ ความเหมาะสมของงบประมาณและระยะเวลาดำเนินการวิจัย เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของแหล่งทุน และผู้บริหารจะรับรองข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ภายในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 
บันทึกข้อความดูได้ที่ https://www2.kmutt.ac.th/news/getfile.aspx?f=vPl765ytyk.pdf
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.