ประชาสัมพันธ์ บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ “แผนงาน: ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย” ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

ประชาสัมพันธ์ บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ “แผนงาน: ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย” ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ “แผนงาน: ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย” ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงลึกขั้นแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชา และเพื่อให้เกิดการพัฒนา/เชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยขั้นแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ในการนี้ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพค. และจัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เพื่อ สวนพ. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและเสนอผู้บริหารลงนามหนังสือรับรองการดำเนินโครงการ

(หมายเหตุ: บพค. ขอให้ผู้ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการต้องแนบหนังสือรับรองลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของสถาบัน และหากมีผู้ร่วมวิจัยภายใต้โครงการที่อยู่ต่างสถาบัน ผู้ร่วมวิจัยต้องได้รับหนังสือรับรองจากสถาบันต้นสังกัดด้วย)

2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) พร้อมแนบไฟล์หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย ภายในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.

เนื่องจาก บพค. กำหนดให้มหาวิทยาลัยยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ภายในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. สวนพ. จึงขอให้อาจารย์และนักวิจัยดำเนินการตามกำหนดการข้างต้นอย่างเคร่งครัด เพื่อ สวนพ. ดำเนินการเสนอผู้บริหารรับรองการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ต่อไป

เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1d1bnnU7ndDrU8-Bp2hnZO_n-RN3L0RT6

บันทึกข้อความดูได้ที่ https://www2.kmutt.ac.th/news/getfile.aspx?f=35ANwG2kkd.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลทุนวิจัยได้ที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.