ประชาสัมพันธ์ สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการ กรอบการวิจัย “การแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร” ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

ประชาสัมพันธ์ สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการ กรอบการวิจัย “การแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร” ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) กรอบการวิจัย “การแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร” ภายใต้แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร

สวนพ. ขอให้ อาจารย์/นักวิจัย ที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนศึกษาดูรายละเอียดได้ที่
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19ic9DUKZdIbjjWHZKi5sQxN256f3F-tg และโปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. จัดทำหนังสือนำส่งเอกสาร และข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ สวก.
2. จัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)
3. จัดส่งหนังสือนำส่งเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ (ลงนามโดยหัวหน้าโครงการ) และข้อเสนอโครงการ ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 4 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอโครงการ 1 แผ่น มาที่ สวนพ.

สวนพ. ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้น ภายในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เพื่อ สวนพ. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยลงนามในข้อเสนอโครงการต่อไป

บันทึกข้อความดูได้ที่ https://www2.kmutt.ac.th/news/getfile.aspx?f=x8PqfiSXr9.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.