ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัยเข้าประชุมเรื่อง ชี้แจงหลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัย และการของบประมาณ ประจำปี 2565

จากข่าวที่การยางแห่งประเทศไทย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2565 ไปแล้วนั้น
ข่าวสามารถดูย้อนหลังได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/2020/12/6322/

ในการนี้ สถาบันวิจัยยาง ได้มีข่าวเพิ่มเติมคือ กำหนดวันจัดการประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัย และการของบประมาณ ประจำปี 2565
ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องสถลสถานพิทักษ์ 1 – 2 อาคาร 1 ชั้น 6 การยางแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ขอเชิญผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzppxrcBFDoK_tqXfruc7r5JYTp6ad4WMUiaGidlsqx2UaBA/viewform
เอกสารประกอบดูที่ link shorturl.at/anFN0

ติดต่อสอบถามข้อมูลทุนวิจัยได้ที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

ใส่ความเห็น

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.