ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2565

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2565

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2565 โดยข้อเสนอโครงการวิจัยต้องสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยางพารา เช่น
1. วิจัยและพัฒนา น้ำยางสด ยาง ผลิตภัณฑ์ยางชนิดใหม่ที่ใช้ยางธรรมชาติในปริมาณมาก และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าเพิ่มสูง ใช้งานได้จริง
2. วิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติยางธรรมชาติร่วมกับยางสังเคราะห์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนายางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยางนาโนคอมโพสิต
3. วิจัยเพื่อเสนอแนะมาตรการ นโยบาย เพื่อการส่งเสริมและการอำนวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศ การลงทุน และการพัฒนายางพาราอย่างครบวงจร
4. ส่งเสริมการจัดหาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับยาง ไม้ยางพาราจากต่างประเทศ

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept paper) ตามแบบฟอร์มของการยางฯ
2. จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เพื่อ สวนพ. ดำเนินการจัดทำหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการเสนอผู้บริหารลงนามต่อไป
3. จัดส่งไฟล์หนังสือนำส่งและข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการไปยังกองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง ทางอีเมล researchaot@gmail.com ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564

เอกสารประกอบดูได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cTQTaIdmuk4DOTAKNoeGQYQxtFKkK8yE

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.